برف

  1. هنوز اما نه برف آمده نه تو...

    سلام،ميشه برف مجازى برامون بذارى مژده جون؟ امضا يه عدد كاربر جاودان پرو:(
  2. برف :على خدا بنده

بالا