بيوفا

  1. بى وفا

    به عزم سبزه و صحرا چو ميگردى روان بى ما سرشك سرخ ميگردد روان بر چهره ى زردم پ ن:خب حقم دارى! منم سبزه و صحرا رو به تو ترجيح ميدم:دى
بالا