انسان

  1. انسان

    تا وقتی که "واقعا" نفهمیم که کی هستیم و برای چی هستیم... فقط یک "موجود دوپا" هستیم... نه یک "انسان"
بالا